ostatnia aktualizacja

22 maj 2019

Moje inwestycje

Portal finansowy wspomagający decyzje inwestycyjne dotyczące obrotu akcjami oraz świadectwami udziałowymi funduszy inwestycyjnych oferowanymi przez działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Twoich danych

 1. bezpieczeństwo i ochrona danych
 2. rynki akcji
 3. rynek funduszy inwestycyjnych
 4. akcyjne portfele inwestycyjne
 5. funduszowe portfele inwestycyjne
 6. tabele walorów obserwowanych
 7. analizy stanu inwestycji
 8. zarządzanie kapitałem
 9. analiza fundamentalna spółek
 10. analiza techniczna rynku akcji
 11. powiadomienia na urządzenia mobilne
Konto zbiorcze użytkownika
 • notowania on-line, opóźnione o 15 minut (GPW)
 • tabele notowań akcji z zamknięcia sesji (w tym archiwalne)
 • radar - maksymalne wzrosty i spadki w wybranych okresach obserwacji z możliwością porównywania w tych okresach
 • rankingi indeksów giełdowych, rankingi branżowe i sektorowe wraz z bieżącą analizą techniczną (sygnały i alarmy, wskaźniki trendu)
 • bieżące kwantyfikowane oceny atrakcyjności inwestycyjnej indeksów giełdowych i akcji z mechanizmem alarmów, sygnalizującym zmiany ocen
 • wykresy porównawcze zmian rentowności dowolnych walorów
 • zbiorcza informacja i opis waloru wraz z analizą fundamentalną, wskaźnikami i sygnałami analizy technicznej, wykresem notowań i analizą bieżącego kursu
 • benchmarki rynku funduszy inwestycyjnych wg polityk inwestycyjnych oraz polityk ryzyka i zysku
 • skwantyfikowany system ocen atrakcyjności inwestycyjnej funduszy w ramach polityk inwestycyjnych z mechanizmem alarmów, sygnalizującym zmiany ocen
 • mapa TFI - analiza ofert - wg polityk inwestycyjnych, SRRI lub systemu ocen
 • tabele notowań wg polityk inwestycyjnych z możliwością filtrowania wg TFI
 • rankingi funduszy inwestycyjnych w ramach polityk inwestycyjnych
 • posiadany portfel funduszowy na tle rankingu funduszy
 • mierniki efektywności funduszy wg polityk inwestycyjnych: oczekiwana stopa zwrotu, Beta, Tracking Error, Information Ratio, wskaźnik Sharpe'a i inne
 • dostęp do portfela chroniony indywidualnym hasłem
 • inicjowanie portfela z pliku .csv
 • rejestracja transakcji zakupu i sprzedaży bieżących oraz z dowolnego okresu wstecz
 • automatyczne rozliczanie gotówki
 • automatyczne naliczanie dywidend i prowizji
 • automatyczna rejestracja i rozliczenie transakcji poprzez autoryzowane konto email
 • kosz transakcji usuniętych lub odrzuconych
 • bieżąca wycena i rentowność portfela
 • bieżąca rentowność każdego waloru, na każdej transakcji zakupu, z uwzględnieniem dywidend i prowizji
 • bieżący dostęp do pełnego archiwum transakcji, w tym dla walorów sprzedanych (rentowność, dywidendy, prowizje)
 • dostęp do portfela chronionego indywidualnym hasłem
 • transakcje zakupu, konwersji, sprzedaży dla funduszy krajowych, zagranicznych i ubezpieczeniowych
 • automatyczne rozliczanie gotówki i prowizji
 • kosz transakcji usuniętych
 • ewidencja odprowadzonego podatku dla każdej transakcji sprzedaży
 • bieżąca wycena i rentowność portfela
 • bieżący dostęp do wszystkich zrealizowanych transakcji (rentowność, prowizje, podatki), także dla funduszy już sprzedanych
 • dowolna liczba tabel walorów obserwowanych
 • odrębne tabele obserwowane dla akcji i funduszy
 • tabele prywatne i publiczne
 • bieżąca rentowność każdego waloru od dnia obserwacji
 • bieżące zmiany kursu walorów obserwowanych, w tym on-line w trakcie sesji
 • bieżąca rentowność całej tabeli (tabela jako portfel walorów obserwowanych, o równoważnym udziale w portfelu)
 • wykres zmian rentowności portfela walorów obserwowanych na tle benchmarków (wybrane indeksy GPW)
 • bieżąca sytuacja fundamentalna i bieżące wskaźniki analizy technicznej dla każdego waloru obserwowanego, w tym wskaźniki trendu oraz sygnały kupna i sprzedaży
 • sumaryczny zysk, rentowność i wycena wszystkich inwestycji
 • rentowność każdego portfela akcyjnego i funduszowego
 • zbiorcza wycena i rentowność każdego posiadanego waloru, niezależnie od przynależności do portfela
 • bieżąca zmiana wyceny i zyskowności (portfeli i walorów) on-line w trakcie sesji
 • struktura inwestycji wg kwantyfikowanego systemu ocen walorów (5 stopni atrakcyjności inwestycyjnej)
 • wykresy struktury inwestycji wg rynków (akcje, fundusze, NewConnect); wg indeksów giełdowych; wg sektorów gospodarki - zakup, wyceny, zysk, rentowność
 • bieżąca analiza rynkowa posiadanych akcji (przekroczenie ryzyka kapitału, wskaźniki trendu, sygnały kupna i sprzedaży, aktualne stop loss i take profit)
 • wykresy uzyskiwanego zysku w poszczególnych latach i miesiącach za ostatnie 10 lat
 • wykazy walorów z transakcjami zyskownymi lub stratnymi dla wybranego miesiąca
 • rozliczenie podatku - stan bieżący i optymalizacja wyniku
 • zestawienie wskaźników i danych fundamentalnych dla spółek
 • mechanizm alarmów sygnalizujący publikację przez spółkę nowego sprawozdania okresowego
 • statystyka raportów spółek
 • statystyka wskaźników fundamentalnych (C/Z, C/WK, ROE, ROA)
 • symulator wariantów fundamentalnych (automatyczne typowanie spółek w oparciu o wskazane kryteria)
 • portfele fundamentalne, porównanie wariantów, obserwacja zmian w czasie (zmienność spółek w portfelu, rentowność)
 • wariant fundamentalny na tle benchmarków (wykres)
 • kalendarium proponowanych, uchwalonych i wypłaconych dywidend, w tym ostatni dzień zakupu, data nabycia praw oraz data wypłaty
 • filtrowany eksport kalendarza dywidend w formacie iCalc (walory portfelowe, obserwowane, wszystkie)
 • bieżąca analiza wybranych wskaźników analizy technicznej (ADX, DMI, PPO, RSI, %R, ATR)
 • automatyczna analiza techniczna całego rynku akcji - perspektywa dzienna i tygodniowa
 • automatyczna analiza trendów, wykrywanie trendów i ich zmian, wykrywanie zmian kierunku popytu i podaży
 • generacja sygnałów kupna i sprzedaży na podstawie analizowanych wskaźników technicznych
 • symulator transakcji w oparciu o sygnały kupna i sprzedaży z opisem technicznym rynku dla każdej transakcji
 • przegląd całego rynku (perspektywa tygodniowa i dzienna) w kontekście trendów z możliwoscią definiowania i filtrowania wzorców trendów
 • przegląd całego rynku (perspektywa tygodniowa i dzienna) w kontekście wskaźników technicznych, z możliwością filtrowania wybranym wskaźnikiem technicznym lub sygnałem
 • analiza techniczna waloru na wykresie FnChart
 • definiowanie ryzyka kapitału
 • automatyczne wyznaczanie ryzyka inwestycji i kontrola ryzyka kapitału
 • kalkulator wielkości pozycji w oparciu o ryzyko 1R
 • ocena skuteczności systemu inwestycyjnego w oparciu o analizę transakcji zrealizowanych na rynku akcji
 • dedykowane kanały rozsyłania powiadomień na urządzenia mobilne (Pushbullet)
 • kanały publiczne i kanał prywatny
 • powiadomienia rozsyłane w trakcie trwania sesji i po jej zakończeniu
 • Alarm: informacja o zmianie cen walorów o minimum 3%, obserwacja zmian w okresach co 10 minutowych
 • Radar: informacja o maksymalnych wzrostach i spadkach cen walorów w trakcie trwania sesji
 • Sygnały: powiadomienia o sygnałach kupna i sprzedaży ujawnionych w oparciu o analizę wskaźników technicznych, w okresach co godzinę w trakcie trwania sesji oraz po zamknięciu sesji
 • Kanał prywatny: indywidualne definiowanie powiadomień dla posiadanych lub obserwowanych akcji w zakresie powyższych typów powiadomień, a także zagrożenia lub osiągnięcia wartości stop loss lub take profit
 • Blog: bieżące informacje o zmianach funkcjonalności serwisu minv.pl (dostępny także jako kanał RSS)
 • unikalne konto użytkownika, chronione hasłem
 • minimalne dane identyfikacyjne właściciela konta (wyłącznie zaszyfrowany adres email)
 • adres email i hasło przechowywane w bazie danych serwisu w postaci zaszyfrowanej
 • po zalogowaniu do konta komunikacja z serwisem w kanale szyfrowanym https z certyfikatem GeoTrust Inc.
 • komunikacja z urządzeniem użytkownika w kanale https, dodatkowo szyfrowana każdorazowo gdy przesyłane są dane dotyczące transakcji lub stanu posiadanych inwestycji
 • każdy portfel zdefiniowany przez użytkownika chroniony indywidualnym hasłem